Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy, (y-tunnus 2458437-0)

Koivulanraitti 6, 41290 KANGASHÄKKI

0207 750 890

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Nieminen

Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy

Koivulanraitti 6, 41290 KANGASHÄKKI

0207 750 890

 

3 Rekisterin nimi

Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy:n suoramarkkinointi- ja asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, mainontaan ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide-tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

-nimi

-yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

-syntymäaika

-asumistyyppi

-asunnon valmistumisvuosi

-tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

-edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.